pianodisc

PianoDisc IQ เปียโนอัจฉริยะเล่นเอง ใช้งานง่ายด้วยเทคโนโลยีไร้สาย โดยผ่าย WiFi ไม่ว่าคุณจะอยู่บริเวณไหนของบ้าน จะสั่งเล่น หยุด ปรับเสียง หรือเลือกเพลง เพียงคลิกเท่านั้น คุณสามารถเล่นได้ควบคู่กับหลากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่น DVD, Blu-ray, IPod, IPad, หรือ IPhone